شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست
نظامیان صهیونیست، یک شهروند فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

نظامیان صهیونیست، یک شهروند فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.
شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

ممکن است بپسندید...