صلیب سرخ: ۱۵میلیون یمنی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند

صلیب سرخ: ۱۵میلیون یمنی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند
کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که ۱۵ میلیون یمنی دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند.

صلیب سرخ: ۱۵میلیون یمنی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند

کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که ۱۵ میلیون یمنی دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند.
صلیب سرخ: ۱۵میلیون یمنی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند

ممکن است بپسندید...