ممانعت از ورود یک دانشجو به خوابگاه دانشگاه هنر

ممانعت از ورود یک دانشجو به خوابگاه دانشگاه هنر
شب گذشته (۱۲) اسفند، حراست خوابگاه «رسا»‌ی دانشگاه هنر، مانع از ورود یکی از دانشجویان به خوابگاه این دانشگاه شد.

ممانعت از ورود یک دانشجو به خوابگاه دانشگاه هنر

شب گذشته (۱۲) اسفند، حراست خوابگاه «رسا»‌ی دانشگاه هنر، مانع از ورود یکی از دانشجویان به خوابگاه این دانشگاه شد.
ممانعت از ورود یک دانشجو به خوابگاه دانشگاه هنر

ممکن است بپسندید...