میزبانی شهدا برکات زیادی برای دانشگاه پیام نور کرمان به دنبال داشت

میزبانی شهدا برکات زیادی برای دانشگاه پیام نور کرمان به دنبال داشت
رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان، با بیان اینکه سال گذشته دانشگاه پیام نور کرمان افتخار میزبانی دو شهید گمنام را به دست آورد گفت: میزبانی این شهدا برکات زیادی را برای دانشگاه به دنبال داشت.

میزبانی شهدا برکات زیادی برای دانشگاه پیام نور کرمان به دنبال داشت

رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان، با بیان اینکه سال گذشته دانشگاه پیام نور کرمان افتخار میزبانی دو شهید گمنام را به دست آورد گفت: میزبانی این شهدا برکات زیادی را برای دانشگاه به دنبال داشت.
میزبانی شهدا برکات زیادی برای دانشگاه پیام نور کرمان به دنبال داشت

ممکن است بپسندید...