نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا شرط مذاکره درباره موشک‌های ایران است

نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا شرط مذاکره درباره موشک‌های ایران است
سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح گفت: شرط مذاکره درباره موشک‌های ایرانی، نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپاست.

نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا شرط مذاکره درباره موشک‌های ایران است

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح گفت: شرط مذاکره درباره موشک‌های ایرانی، نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپاست.
نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا شرط مذاکره درباره موشک‌های ایران است

ممکن است بپسندید...