پزشکان پزشک قانونی مرگ دختر دانشجوی شوشتری را بررسی می کنند

پزشکان پزشک قانونی مرگ دختر دانشجوی شوشتری را بررسی می کنند
رییس فوریت های پزشکی شوشتر گفت:علت مرگ دانشجوی دانشگاه هنر شوشتر توسط پزشک قانونی در دست بررسی است و تا مشخص نشدن نتیجه پزشک قانونی نمی توان در این زمینه اظهار نظر کرد.

پزشکان پزشک قانونی مرگ دختر دانشجوی شوشتری را بررسی می کنند

رییس فوریت های پزشکی شوشتر گفت:علت مرگ دانشجوی دانشگاه هنر شوشتر توسط پزشک قانونی در دست بررسی است و تا مشخص نشدن نتیجه پزشک قانونی نمی توان در این زمینه اظهار نظر کرد.
پزشکان پزشک قانونی مرگ دختر دانشجوی شوشتری را بررسی می کنند

ممکن است بپسندید...