افزوده شدن امارات به لیست کشور‌های مظنون به مداخله در انتخابات آمریکا

افزوده شدن امارات به لیست کشور‌های مظنون به مداخله در انتخابات آمریکا
دادستان ویژه تحقیقات درباره دخالت‌های خارجی در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا، مدتی است که علاوه بر روسیه، بر مداخله امارات در انتخابات این کشور از طریق تزریق پول تمرکز کرده است.

افزوده شدن امارات به لیست کشور‌های مظنون به مداخله در انتخابات آمریکا

دادستان ویژه تحقیقات درباره دخالت‌های خارجی در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا، مدتی است که علاوه بر روسیه، بر مداخله امارات در انتخابات این کشور از طریق تزریق پول تمرکز کرده است.
افزوده شدن امارات به لیست کشور‌های مظنون به مداخله در انتخابات آمریکا

ممکن است بپسندید...