ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه ۹۷ بررسی شد

ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه ۹۷ بررسی شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ٩٧ مجلس، از بررسی ایرادات شورای نگهبان در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد.

ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه ۹۷ بررسی شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ٩٧ مجلس، از بررسی ایرادات شورای نگهبان در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد.
ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه ۹۷ بررسی شد

ممکن است بپسندید...