بررسی صنعت گردشگری در جلسه امروز هیئت دولت

بررسی صنعت گردشگری در جلسه امروز هیئت دولت
هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود، گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را درخصوص نحوه عملکرد و برنامه های آتی این سازمان برای صنعت گردشگری کشور، بررسی کرد.

بررسی صنعت گردشگری در جلسه امروز هیئت دولت

هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود، گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را درخصوص نحوه عملکرد و برنامه های آتی این سازمان برای صنعت گردشگری کشور، بررسی کرد.
بررسی صنعت گردشگری در جلسه امروز هیئت دولت

ممکن است بپسندید...