برگزارکنندگان برنامه طنز «ناخونک» چه اهدافی داشتند؟/ جشنی که به کام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تلخ شد

برگزارکنندگان برنامه طنز «ناخونک» چه اهدافی داشتند؟/ جشنی که به کام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تلخ شد
حضور میهمانان معلوم الحال در دانشگاه‌ها و عدم حساسیت به حضور آن‌ها در فضای دانشگاه، برای آینده علمی و آموزشی کشور خطرناک است.

برگزارکنندگان برنامه طنز «ناخونک» چه اهدافی داشتند؟/ جشنی که به کام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تلخ شد

حضور میهمانان معلوم الحال در دانشگاه‌ها و عدم حساسیت به حضور آن‌ها در فضای دانشگاه، برای آینده علمی و آموزشی کشور خطرناک است.
برگزارکنندگان برنامه طنز «ناخونک» چه اهدافی داشتند؟/ جشنی که به کام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تلخ شد

ممکن است بپسندید...