«بی‌عقل»؛ پنجاه و چهارمین توهین روحانی به منتقدان + جدول

«بی‌عقل»؛ پنجاه و چهارمین توهین روحانی به منتقدان + جدول
روحانی با بی‌عقل خطاب کردن منتقدان، عدد توهین‌های خود به منتقدان را به ۵۴ رساند.

«بی‌عقل»؛ پنجاه و چهارمین توهین روحانی به منتقدان + جدول

روحانی با بی‌عقل خطاب کردن منتقدان، عدد توهین‌های خود به منتقدان را به ۵۴ رساند.
«بی‌عقل»؛ پنجاه و چهارمین توهین روحانی به منتقدان + جدول

ممکن است بپسندید...