جروزالم پست: جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل بسیار غیرمحتمل است

جروزالم پست: جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل بسیار غیرمحتمل است
روزنامه جروزالم پست نوشت: وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل بسیار غیرمحتمل است، زیرا روسیه نیز اجازه وقوع چنین جنگی را نخواهد داد.

جروزالم پست: جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل بسیار غیرمحتمل است

روزنامه جروزالم پست نوشت: وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل بسیار غیرمحتمل است، زیرا روسیه نیز اجازه وقوع چنین جنگی را نخواهد داد.
جروزالم پست: جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل بسیار غیرمحتمل است

ممکن است بپسندید...