رئیس هیأت سعودی، ایران را به اشغال جزایر سه‌گانه متهم کرد

رئیس هیأت سعودی، ایران را به اشغال جزایر سه‌گانه متهم کرد
رئیس هیأت سعودی در نشست امروز اتحادیه عرب با تکرار ادعا‌های واهی، ایران را به اشغال جزایر سه‌گانه متهم کرد.

رئیس هیأت سعودی، ایران را به اشغال جزایر سه‌گانه متهم کرد

رئیس هیأت سعودی در نشست امروز اتحادیه عرب با تکرار ادعا‌های واهی، ایران را به اشغال جزایر سه‌گانه متهم کرد.
رئیس هیأت سعودی، ایران را به اشغال جزایر سه‌گانه متهم کرد

ممکن است بپسندید...