سعید مرتضوی: هیچ‌ احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده

سعید مرتضوی: هیچ‌ احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران طی جوابیه‌ای به خبر صدور حکم جلبش واکنش نشان داد و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

سعید مرتضوی: هیچ‌ احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده

سعید مرتضوی دادستان وقت تهران طی جوابیه‌ای به خبر صدور حکم جلبش واکنش نشان داد و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
سعید مرتضوی: هیچ‌ احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده

ممکن است بپسندید...