کشف باند واردات کوکائین از اروپا

کشف باند واردات کوکائین از اروپا
پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در جریان طرح والعادیات یک باند واردکننده کوکائین به کشور را شناسایی و دستگیر کرد.

کشف باند واردات کوکائین از اروپا

پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در جریان طرح والعادیات یک باند واردکننده کوکائین به کشور را شناسایی و دستگیر کرد.
کشف باند واردات کوکائین از اروپا

ممکن است بپسندید...