گفتگوی منطقه‌ای ایران و اروپا درحاشیه اجلاس مونیخ صرفا رایزنی بود

گفتگوی منطقه‌ای ایران و اروپا درحاشیه اجلاس مونیخ صرفا رایزنی بود
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تکذیب ادعای توافق ایران و اروپا برسر مذاکره در خصوص موضوعات مشخص منطقه‌ای در حاشیه اجلاس مونیخ گفت که این گفتگو تنها تبادل نظر و رایزنی بوده است.

گفتگوی منطقه‌ای ایران و اروپا درحاشیه اجلاس مونیخ صرفا رایزنی بود

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تکذیب ادعای توافق ایران و اروپا برسر مذاکره در خصوص موضوعات مشخص منطقه‌ای در حاشیه اجلاس مونیخ گفت که این گفتگو تنها تبادل نظر و رایزنی بوده است.
گفتگوی منطقه‌ای ایران و اروپا درحاشیه اجلاس مونیخ صرفا رایزنی بود

ممکن است بپسندید...