۲تشکل و ۷کانون دانشجویی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فعال هستند

۲تشکل و ۷کانون دانشجویی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فعال هستند
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گفت: دانشگاه آزاد دو تشکل دانشجویی و حدود ۷ کانون دانشجویی فعال دارد و کارکنان این دانشگاه نیز یک تشکل دارند هم چنین اساتید ۳ تشکل و کانون اساتید و هیئت مذهبی دارند.

۲تشکل و ۷کانون دانشجویی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فعال هستند

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گفت: دانشگاه آزاد دو تشکل دانشجویی و حدود ۷ کانون دانشجویی فعال دارد و کارکنان این دانشگاه نیز یک تشکل دارند هم چنین اساتید ۳ تشکل و کانون اساتید و هیئت مذهبی دارند.
۲تشکل و ۷کانون دانشجویی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فعال هستند

ممکن است بپسندید...