افغانستان برخی ولایات را به طالبان واگذار کند

افغانستان برخی ولایات را به طالبان واگذار کند
رهبر حزب اسلامی افغانستان از دولت این کشور خواست تا برخی ولایات را به طالبان واگذار کرده و نیرو‌های دولتی افغانستان را نیز از این ولایات خارج کند.

افغانستان برخی ولایات را به طالبان واگذار کند

رهبر حزب اسلامی افغانستان از دولت این کشور خواست تا برخی ولایات را به طالبان واگذار کرده و نیرو‌های دولتی افغانستان را نیز از این ولایات خارج کند.
افغانستان برخی ولایات را به طالبان واگذار کند

ممکن است بپسندید...