اقدامات واشنگتن درخصوص غوطه، نشان دهنده ایدئولوژی این کشور است

اقدامات واشنگتن درخصوص غوطه، نشان دهنده ایدئولوژی این کشور است
رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه اعلام کرد که اتهامات آمریکا علیه روسیه در موضوع غوطه شرقی، نمایانگر ایدئولوژی این کشور در مورد سوریه است.

اقدامات واشنگتن درخصوص غوطه، نشان دهنده ایدئولوژی این کشور است

رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه اعلام کرد که اتهامات آمریکا علیه روسیه در موضوع غوطه شرقی، نمایانگر ایدئولوژی این کشور در مورد سوریه است.
اقدامات واشنگتن درخصوص غوطه، نشان دهنده ایدئولوژی این کشور است

ممکن است بپسندید...