تعهد به خدمت یا سندی برای اسارت؟!/ وقتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برای دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل صادر نمی‌کند

تعهد به خدمت یا سندی برای اسارت؟!/ وقتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برای دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل صادر نمی‌کند
جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نسبت به شرایط تعهد به خدمت معترض هستند؛ زمانی که آنها تعهد محضری گرفتند، ذکر شده بود، طبق مندرجات دفترچه آزمون سراسری سال ۹۱ و نه اینکه نمی‌توانند آزمون دستیاری بدهند.

تعهد به خدمت یا سندی برای اسارت؟!/ وقتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برای دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل صادر نمی‌کند

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نسبت به شرایط تعهد به خدمت معترض هستند؛ زمانی که آنها تعهد محضری گرفتند، ذکر شده بود، طبق مندرجات دفترچه آزمون سراسری سال ۹۱ و نه اینکه نمی‌توانند آزمون دستیاری بدهند.
تعهد به خدمت یا سندی برای اسارت؟!/ وقتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برای دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل صادر نمی‌کند

ممکن است بپسندید...