تمرین اقدامات ضدانقلابی در دانشگاه تهران

تمرین اقدامات ضدانقلابی در دانشگاه تهران
در سال ۱۳۸۶ و با حمایت رئیس وقت دانشگاه تهران – مرحوم آیت ا… عمید زنجانی، ایجاد «مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی» به تصویب هیئت امنای دانشگاه رسید که مطابق اساسنامه آن، مرکز یاد شد.

تمرین اقدامات ضدانقلابی در دانشگاه تهران

در سال ۱۳۸۶ و با حمایت رئیس وقت دانشگاه تهران – مرحوم آیت ا… عمید زنجانی، ایجاد «مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی» به تصویب هیئت امنای دانشگاه رسید که مطابق اساسنامه آن، مرکز یاد شد.
تمرین اقدامات ضدانقلابی در دانشگاه تهران

ممکن است بپسندید...