تنوع رشته‌های دانشگاه جامع به خادمی مسجد رسید/ ایجاد رشته مرثیه سرایی، راه حل جدید دانشگاه برای جذب دانشجو

تنوع رشته‌های دانشگاه جامع به خادمی مسجد رسید/ ایجاد رشته مرثیه سرایی، راه حل جدید دانشگاه برای جذب دانشجو
حضور دو رشته جدید کاردانی حرفه‌ای خدامی مسجد و کاردانی حرفه‌ای مدیحه و مرثیه سرایی در دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی گویا ریسک جدید این موسسات برای جذب دانشجو است.

تنوع رشته‌های دانشگاه جامع به خادمی مسجد رسید/ ایجاد رشته مرثیه سرایی، راه حل جدید دانشگاه برای جذب دانشجو

حضور دو رشته جدید کاردانی حرفه‌ای خدامی مسجد و کاردانی حرفه‌ای مدیحه و مرثیه سرایی در دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی گویا ریسک جدید این موسسات برای جذب دانشجو است.
تنوع رشته‌های دانشگاه جامع به خادمی مسجد رسید/ ایجاد رشته مرثیه سرایی، راه حل جدید دانشگاه برای جذب دانشجو

ممکن است بپسندید...