موضوع شیمیایی یکی از اصطلاحات فرهنگنامه دروغین غرب شده است

موضوع شیمیایی یکی از اصطلاحات فرهنگنامه دروغین غرب شده است
رئیس جمهور سوریه یکشنبه شب پس از دیدار با معاون وزیر خارجه ایران با تعدادی از خبرنگاران رسانه‌ها گفتگو کرد.

موضوع شیمیایی یکی از اصطلاحات فرهنگنامه دروغین غرب شده است

رئیس جمهور سوریه یکشنبه شب پس از دیدار با معاون وزیر خارجه ایران با تعدادی از خبرنگاران رسانه‌ها گفتگو کرد.
موضوع شیمیایی یکی از اصطلاحات فرهنگنامه دروغین غرب شده است

ممکن است بپسندید...