نقش مصاحبه‌های داخلی درافزایش نرخ ارز/ قیمت دلار سیر کاهشی دارد

نقش مصاحبه‌های داخلی درافزایش نرخ ارز/ قیمت دلار سیر کاهشی دارد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که قیمت دلار سیر کاهشی دارد گفت: سوال درباره نرخ دلار رسمی غیر معمول است که فقط در در کشور ما مطرح است.

نقش مصاحبه‌های داخلی درافزایش نرخ ارز/ قیمت دلار سیر کاهشی دارد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که قیمت دلار سیر کاهشی دارد گفت: سوال درباره نرخ دلار رسمی غیر معمول است که فقط در در کشور ما مطرح است.
نقش مصاحبه‌های داخلی درافزایش نرخ ارز/ قیمت دلار سیر کاهشی دارد

ممکن است بپسندید...