۱۷ استان صندوق پژوهش و فناوری ندارند/ صندوق cvc پل بین پارک‌های علم‌وفناوری و صنایع

۱۷ استان صندوق پژوهش و فناوری ندارند/ صندوق cvc پل بین پارک‌های علم‌وفناوری و صنایع
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: اگر پارک‌ها صندوق سی‌وی‌سی تاسیس کنند صندوق نوآوری و شکوفایی ۴۹ درصد هزینه آن را می‌دهد و به این ترتیب که پارک‌ها می‌توانند با یک صنعت وارد مذاکره می‌شوند.

۱۷ استان صندوق پژوهش و فناوری ندارند/ صندوق cvc پل بین پارک‌های علم‌وفناوری و صنایع

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: اگر پارک‌ها صندوق سی‌وی‌سی تاسیس کنند صندوق نوآوری و شکوفایی ۴۹ درصد هزینه آن را می‌دهد و به این ترتیب که پارک‌ها می‌توانند با یک صنعت وارد مذاکره می‌شوند.
۱۷ استان صندوق پژوهش و فناوری ندارند/ صندوق cvc پل بین پارک‌های علم‌وفناوری و صنایع

ممکن است بپسندید...