۲۴ میلیارد تومان سرمایه صندوق سرمایه گذاری جایزه مصطفی(ص)/ سند اجرایی باشگاه سرآمدان جهان اسلام را تکمیل می‌کنیم

۲۴ میلیارد تومان سرمایه صندوق سرمایه گذاری جایزه مصطفی(ص)/ سند اجرایی باشگاه سرآمدان جهان اسلام را تکمیل می‌کنیم
دبیر شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی گفت: ۲۴ میلیارد تومان سرمایه صندوق سرمایه گذاری جایزه مصطفی می‌باشد.

۲۴ میلیارد تومان سرمایه صندوق سرمایه گذاری جایزه مصطفی(ص)/ سند اجرایی باشگاه سرآمدان جهان اسلام را تکمیل می‌کنیم

دبیر شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی گفت: ۲۴ میلیارد تومان سرمایه صندوق سرمایه گذاری جایزه مصطفی می‌باشد.
۲۴ میلیارد تومان سرمایه صندوق سرمایه گذاری جایزه مصطفی(ص)/ سند اجرایی باشگاه سرآمدان جهان اسلام را تکمیل می‌کنیم

ممکن است بپسندید...