۶ مامورنما در ۶ ماه گذشته دستگیر شدند

۶ مامورنما در ۶ ماه گذشته دستگیر شدند
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در ۶ ماهه گذشته ۵ نفر ازکسانی که در قالب مامور راهنمایی اقدام به اخاذی میکردند دستگیر شدند امروز هم یکی از این افراد دستگیر شد.

۶ مامورنما در ۶ ماه گذشته دستگیر شدند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در ۶ ماهه گذشته ۵ نفر ازکسانی که در قالب مامور راهنمایی اقدام به اخاذی میکردند دستگیر شدند امروز هم یکی از این افراد دستگیر شد.
۶ مامورنما در ۶ ماه گذشته دستگیر شدند

ممکن است بپسندید...