برونداد دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید ثروت آفرین باشد

برونداد دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید ثروت آفرین باشد
وزیر بهداشت با اشاره به لزوم تغییر شیوه آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی گفت: معتقدم شیوه فعلی شیوه درستی نیست و برونداد دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید ثروت آفرین باشد.

برونداد دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید ثروت آفرین باشد

وزیر بهداشت با اشاره به لزوم تغییر شیوه آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی گفت: معتقدم شیوه فعلی شیوه درستی نیست و برونداد دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید ثروت آفرین باشد.
برونداد دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید ثروت آفرین باشد

ممکن است بپسندید...