حیدر العبادی و ملک سلمان تلفنی گفتگو کردند

حیدر العبادی و ملک سلمان تلفنی گفتگو کردند
نخست وزیر عراق و پادشاه عربستان به صورت تلفنی پیرامون تقویت همکاری بین دو کشور گفتگو و رایزنی کردند.

حیدر العبادی و ملک سلمان تلفنی گفتگو کردند

نخست وزیر عراق و پادشاه عربستان به صورت تلفنی پیرامون تقویت همکاری بین دو کشور گفتگو و رایزنی کردند.
حیدر العبادی و ملک سلمان تلفنی گفتگو کردند

ممکن است بپسندید...