مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان ۱۲۹ نفر را گرفت

مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان ۱۲۹ نفر را گرفت
پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: ۱۲۹ نفر طی ۱۰ ماه امسال به دلیل مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان خود را از دست دادند.

مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان ۱۲۹ نفر را گرفت

پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: ۱۲۹ نفر طی ۱۰ ماه امسال به دلیل مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان خود را از دست دادند.
مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان ۱۲۹ نفر را گرفت

ممکن است بپسندید...