مصر و عربستان خواستار مقابله با ایران در چارچوب اتحادیه عرب شدند

مصر و عربستان خواستار مقابله با ایران در چارچوب اتحادیه عرب شدند
قاهره و ریاض بعد از پایان سفر چند روزه، ولی عهد عربستان به مصر در بیاینه‌ای مشترک تهران را به دخالت در امور کشور‌های عربی متهم کردند و خواستار تداوم هماهنگی برای مقابله با ایران شدند.

مصر و عربستان خواستار مقابله با ایران در چارچوب اتحادیه عرب شدند

قاهره و ریاض بعد از پایان سفر چند روزه، ولی عهد عربستان به مصر در بیاینه‌ای مشترک تهران را به دخالت در امور کشور‌های عربی متهم کردند و خواستار تداوم هماهنگی برای مقابله با ایران شدند.
مصر و عربستان خواستار مقابله با ایران در چارچوب اتحادیه عرب شدند

ممکن است بپسندید...