ممانعت صرافی‌ها از فروش ارز/ چرا بانک مرکزی تزریق ارز مداخله‌ای را به بازار متوقف کرد؟

ممانعت صرافی‌ها از فروش ارز/ چرا بانک مرکزی تزریق ارز مداخله‌ای را به بازار متوقف کرد؟
این هفته در بازار ارز شنیده شده که بانک مرکزی ارز مداخله ای به صرافان نمی دهد برای همین صرافان اکثراً برگه پشت مغازه شان نوشته اند که فروش ارز نداریم!

ممانعت صرافی‌ها از فروش ارز/ چرا بانک مرکزی تزریق ارز مداخله‌ای را به بازار متوقف کرد؟

این هفته در بازار ارز شنیده شده که بانک مرکزی ارز مداخله ای به صرافان نمی دهد برای همین صرافان اکثراً برگه پشت مغازه شان نوشته اند که فروش ارز نداریم!
ممانعت صرافی‌ها از فروش ارز/ چرا بانک مرکزی تزریق ارز مداخله‌ای را به بازار متوقف کرد؟

ممکن است بپسندید...