هیلی: هنگام صحبت در مورد امنیت خاورمیانه باید از موضوع ایران سخن گفت

هیلی: هنگام صحبت در مورد امنیت خاورمیانه باید از موضوع ایران سخن گفت
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد مدعی شد که برای سخن گفتن از امنیت خاورمیانه باید به موضوع ایران بپردازیم.

هیلی: هنگام صحبت در مورد امنیت خاورمیانه باید از موضوع ایران سخن گفت

نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد مدعی شد که برای سخن گفتن از امنیت خاورمیانه باید به موضوع ایران بپردازیم.
هیلی: هنگام صحبت در مورد امنیت خاورمیانه باید از موضوع ایران سخن گفت

ممکن است بپسندید...