افزایش شان و منزلت دانشگاه باعث افزایش قدرت نفوذ آن در جامعه می‌شود

افزایش شان و منزلت دانشگاه باعث افزایش قدرت نفوذ آن در جامعه می‌شود
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: افزایش شان و منزلت دانشگاه به ارتقای اقتدار و قدرت نفوذ آن در جامعه منجر خواهد شد.

افزایش شان و منزلت دانشگاه باعث افزایش قدرت نفوذ آن در جامعه می‌شود

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: افزایش شان و منزلت دانشگاه به ارتقای اقتدار و قدرت نفوذ آن در جامعه منجر خواهد شد.
افزایش شان و منزلت دانشگاه باعث افزایش قدرت نفوذ آن در جامعه می‌شود

ممکن است بپسندید...