ایران سامانه‌های پدافند موشکی «اِس ۳۰۰» را عملیاتی کرده است

ایران سامانه‌های پدافند موشکی «اِس ۳۰۰» را عملیاتی کرده است
وزارت دفاع آمریکا از عملیاتی کردن سامانه‌ های پدافند دفاع موشکی «اِس ۳۰۰» در ایران خبر داد.

ایران سامانه‌های پدافند موشکی «اِس ۳۰۰» را عملیاتی کرده است

وزارت دفاع آمریکا از عملیاتی کردن سامانه‌ های پدافند دفاع موشکی «اِس ۳۰۰» در ایران خبر داد.
ایران سامانه‌های پدافند موشکی «اِس ۳۰۰» را عملیاتی کرده است

ممکن است بپسندید...