برای انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی حمایت نمی‌شویم

برای انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی حمایت نمی‌شویم
فعال دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر گفت: فعالان دانشجویی که به صورت داوطلبانه مایل به انجام فعالیت های فرهنگی و علمی می‌باشند هیچگونه حمایتی از سوی مسئولین دانشگاه نمی‌شوند.

برای انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی حمایت نمی‌شویم

فعال دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر گفت: فعالان دانشجویی که به صورت داوطلبانه مایل به انجام فعالیت های فرهنگی و علمی می‌باشند هیچگونه حمایتی از سوی مسئولین دانشگاه نمی‌شوند.
برای انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی حمایت نمی‌شویم

ممکن است بپسندید...