برخورد قضایی با بی‌حجابی عامدانه و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد

برخورد قضایی با بی‌حجابی عامدانه و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد
دادستان تهران گفت: عدم رعایت حجاب از سوی بانوان غالباً از باب مسامحه و بدون عمد است، اما اخیراً رویکرد ساختارشکنانه از سوی تعدادی از زنان اتخاذ شده که ناشی از تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی معاند نظام است.

برخورد قضایی با بی‌حجابی عامدانه و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد

دادستان تهران گفت: عدم رعایت حجاب از سوی بانوان غالباً از باب مسامحه و بدون عمد است، اما اخیراً رویکرد ساختارشکنانه از سوی تعدادی از زنان اتخاذ شده که ناشی از تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی معاند نظام است.
برخورد قضایی با بی‌حجابی عامدانه و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد

ممکن است بپسندید...