رئیس ‌جمهور همیشه به منتقدین توهین می‌کرد ما هم برای او کف می‌زدیم!

رئیس ‌جمهور همیشه به منتقدین توهین می‌کرد ما هم برای او کف می‌زدیم!
روزنامه آفتاب یزد با ‌اشاره به توهین رئیس ‌جمهور به منتقدین این رویه را عادت روحانی در سال‌های گذشته خواند و نوشت چرا امروز متوجه این مسئله شده‌اید؟!

رئیس ‌جمهور همیشه به منتقدین توهین می‌کرد ما هم برای او کف می‌زدیم!

روزنامه آفتاب یزد با ‌اشاره به توهین رئیس ‌جمهور به منتقدین این رویه را عادت روحانی در سال‌های گذشته خواند و نوشت چرا امروز متوجه این مسئله شده‌اید؟!
رئیس ‌جمهور همیشه به منتقدین توهین می‌کرد ما هم برای او کف می‌زدیم!

ممکن است بپسندید...