لندن: می‌و بن سلمان درباره مقابله بافعالیت‌های ایران توافق کردند

لندن: می‌و بن سلمان درباره مقابله بافعالیت‌های ایران توافق کردند
نخست‌وزیری انگلیس اعلام کرد که «ترزا می» و ولیعهد سعودی بعد از دیدار خود در لندن بر اهمیت تقویت همکاری برای مقابله با آنچه «فعالیت‌های ثبات زدای ایران در منطقه» خوانده شده است، توافق کردند.

لندن: می‌و بن سلمان درباره مقابله بافعالیت‌های ایران توافق کردند

نخست‌وزیری انگلیس اعلام کرد که «ترزا می» و ولیعهد سعودی بعد از دیدار خود در لندن بر اهمیت تقویت همکاری برای مقابله با آنچه «فعالیت‌های ثبات زدای ایران در منطقه» خوانده شده است، توافق کردند.
لندن: می‌و بن سلمان درباره مقابله بافعالیت‌های ایران توافق کردند

ممکن است بپسندید...