مدارس حتی یک روز زودتر از ایام تعطیلات نباید تعطیل شود

مدارس حتی یک روز زودتر از ایام تعطیلات نباید تعطیل شود
وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال به هیچ عنوان حتی یک روز زودتر از ایام تعطیلات، نباید مدارس تعطیل شود.

مدارس حتی یک روز زودتر از ایام تعطیلات نباید تعطیل شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال به هیچ عنوان حتی یک روز زودتر از ایام تعطیلات، نباید مدارس تعطیل شود.
مدارس حتی یک روز زودتر از ایام تعطیلات نباید تعطیل شود

ممکن است بپسندید...