مدیریت راهبردی جهادی در دهه پنجم انقلاب متکی به پژوهش است

مدیریت راهبردی جهادی در دهه پنجم انقلاب متکی به پژوهش است
مدیر کل امور پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدیریت راهبردی جهادی به عنوان ضرورت در دهه پنجم انقلاب در مراحل مختلفی متکی به پژوهش است.

مدیریت راهبردی جهادی در دهه پنجم انقلاب متکی به پژوهش است

مدیر کل امور پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدیریت راهبردی جهادی به عنوان ضرورت در دهه پنجم انقلاب در مراحل مختلفی متکی به پژوهش است.
مدیریت راهبردی جهادی در دهه پنجم انقلاب متکی به پژوهش است

ممکن است بپسندید...