کرباسچی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

کرباسچی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

کرباسچی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
کرباسچی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

ممکن است بپسندید...