گفت و شنود/ چه می‌دونم!

گفت و شنود/ چه می‌دونم!
یارو یک نفر را به باد ناسزا گرفته بود، پرسیدند؛ مگر چه کرده است که اینهمه ناسزا می‌گویی؟ گفت؛ اگر می‌دانستم که می‌کشتمش!

گفت و شنود/ چه می‌دونم!

یارو یک نفر را به باد ناسزا گرفته بود، پرسیدند؛ مگر چه کرده است که اینهمه ناسزا می‌گویی؟ گفت؛ اگر می‌دانستم که می‌کشتمش!
گفت و شنود/ چه می‌دونم!

ممکن است بپسندید...