تصویب قانون خودداری از تحویل پیکر شهدای فلسطینی به خانواده‌هایشان در کنست

تصویب قانون خودداری از تحویل پیکر شهدای فلسطینی به خانواده‌هایشان در کنست
کنست رژیم صهیونیستی طرحی را تصویب کرد که به این رژیم اجازه می‌دهد از تحویل پیکر شهدای فلسطینی به خانواده‌هایشان خودداری کند.

تصویب قانون خودداری از تحویل پیکر شهدای فلسطینی به خانواده‌هایشان در کنست

کنست رژیم صهیونیستی طرحی را تصویب کرد که به این رژیم اجازه می‌دهد از تحویل پیکر شهدای فلسطینی به خانواده‌هایشان خودداری کند.
تصویب قانون خودداری از تحویل پیکر شهدای فلسطینی به خانواده‌هایشان در کنست

ممکن است بپسندید...