تمام بیدارشدگان غرب انسان‌های شمشیر کشی هستند/ دانشجویان اهرم بسیار قوی در کشور هستند، چون هنوز آلوده نشده اند

تمام بیدارشدگان غرب انسان‌های شمشیر کشی هستند/ دانشجویان اهرم بسیار قوی در کشور هستند، چون هنوز آلوده نشده اند
نادر طالب زاده، فعال رسانه‌ای در چهارمین شورای عمومی انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل کشور گفت: کالایی که ما به دست داریم افشاگری حقیقت است و چیزی بیشتر از این را نیز نداریم ما دروغ‌های دشمن را افشا می‌کنیم و برای این کار نیز از دوستان و بیدار شدگان غرب استفاده می‌کنیم.

تمام بیدارشدگان غرب انسان‌های شمشیر کشی هستند/ دانشجویان اهرم بسیار قوی در کشور هستند، چون هنوز آلوده نشده اند

نادر طالب زاده، فعال رسانه‌ای در چهارمین شورای عمومی انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل کشور گفت: کالایی که ما به دست داریم افشاگری حقیقت است و چیزی بیشتر از این را نیز نداریم ما دروغ‌های دشمن را افشا می‌کنیم و برای این کار نیز از دوستان و بیدار شدگان غرب استفاده می‌کنیم.
تمام بیدارشدگان غرب انسان‌های شمشیر کشی هستند/ دانشجویان اهرم بسیار قوی در کشور هستند، چون هنوز آلوده نشده اند

ممکن است بپسندید...