رتبه برتر کشوری مدیریت هزینه‌های درمان به علوم پزشکی یزد اختصاص یافت

رتبه برتر کشوری مدیریت هزینه‌های درمان به علوم پزشکی یزد اختصاص یافت
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در صدر دانشگاه‌های برتر مدیریت هزینه‌های درمان قرار گرفت، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تجلیل شد.

رتبه برتر کشوری مدیریت هزینه‌های درمان به علوم پزشکی یزد اختصاص یافت

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در صدر دانشگاه‌های برتر مدیریت هزینه‌های درمان قرار گرفت، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تجلیل شد.
رتبه برتر کشوری مدیریت هزینه‌های درمان به علوم پزشکی یزد اختصاص یافت

ممکن است بپسندید...