زنان می‌توانند پیشگام مبارزه با خشونت و نفرت باشند

زنان می‌توانند پیشگام مبارزه با خشونت و نفرت باشند
وزیر خارجه ایران با بیان اینکه زنان می‌توانند پیشگام مبارزه با خشونت و نفرت باشند و هستند، گفت: زنان می‌توانند پیشگام ساختن یک فکر، نگرش و دیدگاه نو مبتنی بر شفقت و رحمت باشند.

زنان می‌توانند پیشگام مبارزه با خشونت و نفرت باشند

وزیر خارجه ایران با بیان اینکه زنان می‌توانند پیشگام مبارزه با خشونت و نفرت باشند و هستند، گفت: زنان می‌توانند پیشگام ساختن یک فکر، نگرش و دیدگاه نو مبتنی بر شفقت و رحمت باشند.
زنان می‌توانند پیشگام مبارزه با خشونت و نفرت باشند

ممکن است بپسندید...