صدور حکم اعدام برای خواهر سرکرده القاعده در عراق

صدور حکم اعدام برای خواهر سرکرده القاعده در عراق
دستگاه قضایی عراق، حکم اعدام خواهر سرکرده القاعده در این کشور را صادر کرد.

صدور حکم اعدام برای خواهر سرکرده القاعده در عراق

دستگاه قضایی عراق، حکم اعدام خواهر سرکرده القاعده در این کشور را صادر کرد.
صدور حکم اعدام برای خواهر سرکرده القاعده در عراق

ممکن است بپسندید...