فراهم شدن امکان ارسال الکترونیکی نسخه پزشک به داروخانه

فراهم شدن امکان ارسال الکترونیکی نسخه پزشک به داروخانه
پس از ارائه خدمات دولت الکترونیک در حوزه سلامت، برای توسعه این خدمات، امکان تسهیل دریافت و مدیریت یکپارچه کمکهای مردمی فراهم شد، همچنین امکان ارسال تصویر و توضیحات نسخه به‌صورت الکترونیکی برای اطلاع از وجود دارو در داروخانه‌ها از این طریق وجود دارد.

فراهم شدن امکان ارسال الکترونیکی نسخه پزشک به داروخانه

پس از ارائه خدمات دولت الکترونیک در حوزه سلامت، برای توسعه این خدمات، امکان تسهیل دریافت و مدیریت یکپارچه کمکهای مردمی فراهم شد، همچنین امکان ارسال تصویر و توضیحات نسخه به‌صورت الکترونیکی برای اطلاع از وجود دارو در داروخانه‌ها از این طریق وجود دارد.
فراهم شدن امکان ارسال الکترونیکی نسخه پزشک به داروخانه

ممکن است بپسندید...