وزارت علوم گزارش خود را از اجرای سند آمایش آموزش عالی ارائه نداده است/ اگر براساس آمایش آموزش عالی عمل کنیم فارغ‌التحصیل بیکار نخواهیم داشت

وزارت علوم گزارش خود را از اجرای سند آمایش آموزش عالی ارائه نداده است/ اگر براساس آمایش آموزش عالی عمل کنیم فارغ‌التحصیل بیکار نخواهیم داشت
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری هنوز گزارش اولیه خود را از اجرای سند آمایش آموزش عالی ارائه نداده است.

وزارت علوم گزارش خود را از اجرای سند آمایش آموزش عالی ارائه نداده است/ اگر براساس آمایش آموزش عالی عمل کنیم فارغ‌التحصیل بیکار نخواهیم داشت

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری هنوز گزارش اولیه خود را از اجرای سند آمایش آموزش عالی ارائه نداده است.
وزارت علوم گزارش خود را از اجرای سند آمایش آموزش عالی ارائه نداده است/ اگر براساس آمایش آموزش عالی عمل کنیم فارغ‌التحصیل بیکار نخواهیم داشت

ممکن است بپسندید...